Op onze school werken we aan de ontplooiing van elk kind, vanuit een brede basiszorg.

Werken vanuit een brede zorg veronderstelt overleg en samenwerking. De organisatie van het multidisciplinair overleg garandeert de onderlinge samenwerking en afstemming van de genomen interventies.

We hebben ook aandacht voor de draagkracht van de school, meer bepaald de draagkracht van de klasleerkracht bij het organiseren van de zorg.

Klasleerkrachten, zorgleerkrachten, directie, medewerkers van het CLB en de ouders geven samen de goede zorgen voor het kind in wederzijds respect.

Voor een zorgzame begeleiding is de school dus aangewezen op andere partners.

Ouders zijn de eerste partners.

De directie en leerkrachten zijn beschikbaar voor de ouders.

Ouders en leerkrachten communiceren met elkaar over de ontwikkelingen van het kind. Ze signaleren aan elkaar problemen en informeren over de thuissituatie en de schoolsituatie.

elkaars zorgen en verwachtingen aan elkaar toevertrouwen in een eerlijke communicatie is een eerste voorwaarde om problemen te voorkomen en naar andere oplossingen mee zoeken.