Bij het inschrijven van leerlingen (leerplichtige en niet-leerplichtige) moet een officieel bewijsstuk tot identificatie worden voorgelegd. Dit kan zijn een uittreksel uit de geboorteakte, het trouwboekje, identiteitskaart van het kind, eventueel bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister, verblijfskaart, reispas voor vreemdelingen, ...

Bij de eerste inschrijving van een kleuter wordt op de inschrijfdatum een verklaring van de ouders ingevuld en ondertekend. De directeur controleert de correctheid van de gegevens.

Kleuters mogen pas ingeschreven worden en aanwezig zijn vanaf de dag dat ze twee jaar en zes maanden oud zijn. Alle leerlingen kunnen dan inschrijven vanaf de eerste schooldag van januari van het voorafgaande schooljaar. Als ze jonger zijn dan drie jaar, worden ze slechts in de school toegelaten  vanaf de instapdatum na hun inschrijving.

De zes instapdate zijn:

  • De eerste schooldag na de zomervakantie
  • De eerste schooldag na de herfstvakantie
  • De eerste schooldag na de kerstvakantie
  • De eerste schooldag van februari
  • De eerste schooldag na de krokusvakantie
  • De eerste schooldag na de paasvakantie
  • De eerste schooldag na het Hemelvaartweekend

Kleuters die juist op een instapdatum twee jaar en zes maanden worden, mogen vanaf die dag worden ingeschreven en toegelaten.

De kleuter mag voor die instapdata - zelfs niet voor een dagje op proef - niet op school aanwezig zijn, ook al is die kleuter reeds twee jaar en zes maanden. De school wordt op dit punt gecontroleerd door de inspectie en verificatie.

Voor kleuters dient schriftelijk bevestigd te worden dat het kind niet in een andere school is ingeschreven.

De controle op de leerplicht en op de inschrijving van de kleuters gebeurt door middel van het rijksregisternummer van het kind.

Bij iedere nieuwe inschrijving zal aan de ouders gevraagd worden het rijksregisternummer van het kind te bezorgen. Dit nummer kan men vragen op het gemeentehuis, dienst bevolking. Het is ook te vinden op de SIS-kaart van het kind.

De directeur en het administratief personeel van de school dienen een formulier te ondertekenen waarbij ze verklaren dit rijksregisternummer enkel te gebruiken voor de controle op de leerplicht en de inschrijving, dit in het kader van de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en e wet op de privacy.

Kleuters zijn niet leerplichtig. In de maand september van het jaar waarin uw kind zes jaar wordt, is het leerplichtig en wettelijk verplicht les te volgen. Ook wanneer het nog op die leeftijd in het kleuteronderwijs verblijft, is het net als elk ander leerplichtig kind onderworpen aan de controle op het regelmatig schoolbezoek.

Je kind kan pas instappen in het eerste leerjaar als het aan de wettelijke toelatingsvoorwaarden voldoet. Onze school moet voor elke leerling die voor het eerst in het lager onderwijs instroomt een taalscreening uitvoeren. Indien onze school op basis van de resultaten van de screening het nodig acht, wordt een taaltraject voorzien dat aansluit bij de noden van het kind.

Een jaartje langer in de kleuterschool doorbrengen, vervroegd naar de lagere school komen en een achtste jaar  in de lagere school verblijven kan enkel na kennisgeving van en toelichting bij het advies van het CLB. De klassenraad dient een gunstig advies te geven. Indien dit niet gebeurt, kan de leerling geen achtste jaar lager onderwijs volgen.

De leerlingen zijn verplicht om alle lessen en activiteiten van hun leerlingengroep te volgen. Om gezondheidsredenen kunnen er, in samenspraak met de directeur, eventueel aanpassingen gebeuren.

De ouders hebben het recht af te zien van de individuele CLB-begeleiding en van de equipe die instaat voor het medisch schooltoezicht.